Entrevista a Sarah Yorke i Rosie Perkins, projecte Music and Motherhood del Royal College of Music, Regne Unit

 

[English version below]

[SY/RP] El Centre for Performance Science (CPS), fundat originalment l’any 2000 al Royal College of Music (Regne Unit), ha esdevingut un centre reconegut internacionalment per la recerca, ensenyament i divulgació de la ciència de les performance musicals. En l’actualitat, gairebé dues dècades més tard, han engegat un nou capítol en aquesta disciplina: un partenariat interinstitucional entre el Royal College of Music (RCM) i l’Imperial College de Londres.

La performance és al centre del progrés en les arts, els negocis, l’educació, la medicina, la ciència i l’esport. Cada vegada més, emergeixen nous mètodes i tecnologies que ens permeten entendre millor com i per què actuem (performem) i les raons per les quals trobem les grans actuacions tan captivadores. El recentment estrenat CPS està excepcionalment posicionat per dur a terme aquesta activitat, amb col·laboracions que van des de les arts, la medicina, l’enginyeria, les ciències naturals i els negocis.

[Mater] D’on sorgeix la idea d’unir música i maternitat? Hi ha altres precedents d’estudis que vinculin aquests dos àmbits?

[SY/RP] El projecte Music and Motherhood investiga l’efectivitat de les intervencions creatives, sigui cantant o tocant un instrument com a eina psicosocial per reduir la incidència i els efectes de la depressió postpart (DPP). Combina dades psicològiques i biològiques en un disseny de control aleatori per aportar una visió comprensiva de com i per què les activitats tenen el potencial de fomentar el benestar en el postpart, i també s’utilitza una enquesta per explorar vincles més amplis entre el benestar matern i les activitats creatives.

La depressió postpart és un problema de salut pública creixent al Regne Unit, que afecta almenys un 13% de les mares. Malgrat que hi ha cada vegada més recerca sobre la seva prevenció i  tractament, encara hi ha problemes en relació amb la medicació i els tractaments psicològics. Donat que els factors psicosocials com ara el suport social han estat identificats com a predictors de DPP, la investigació innovadora entorn a intervencions grupals psicosocials pren sentit. Els estudis en altres poblacions han suggerit diversos beneficis per a la salut mental a partir del cant grupal, i sabem que les mares de diferents cultures fan servir cançons per a la cura i la criança dels seus nadons. Music and Motherhood es construeix sobre aquests fonaments, també inspirat per un projecte previ que havien dut a terme els nostres pàrtners al Chelsea and Westminster Hospital, que emprava el cant per recolzar i fomentar el benestar durant l’embaràs.

[Mater] Quines han estat les vostres troballes fins al moment?

[SY/RP] Encara estem analitzant les dades, però les descobertes preliminars ens indiquen que cantar diàriament als nadons s’associa a un millor benestar i a la reducció dels símptomes de DPP, fins i tot quan utilitzem grups de control amb variables demogràfiques i vinculació amb altres arts que podrien distorsionar els resultats. A partir de l’estudi d’intervenció, observem que dones amb símptomes de DPP moderats o severs, experimenten una reducció de símptomes més ràpida quan canten que quan participen en joc creatiu o duen a terme tasques normals de cura dels nadons. L’anàlisi de les dades qualitatives ens suggereixen que el cant grupal pot reduir els símptomes de DPP ja que facilita una resposta funcional emocional que es vincula directament amb les necessitats de la recent maternitat.

[Mater] I, quines són les vostres recomanacions en relació a l’ús de la música en la  maternitat?

[SY/RP] A banda de l’evidència que s’extreu de la recerca, les mares que participaren al projecte van expressar com el seu humor i benestar podien ser potenciades mitjançant activitats creatives amb els seus nadons. Les intervencions eren gratuïtes i es duien a terme en un espai segur i comunitari. Es facilitava a les mares les eines per aprendre i crear les seves pròpies cançons, deixant-les amb sensació d’haver assolit quelcom, i amb idees que podien utilitzar per ajudar a calmar o distreure els seus bebès. La major part de les mares demanaren que les sessions continuessin, i per ara l’equip estem explorant noves opcions per poder implementar localment la iniciativa i que sigui sostenible a llarg termini.

Music and Motherhood està finançat per l’Arts Council d’Anglaterra, amb el suport de CW+ i Dasha Shenkman, i és un consorci entre el RCM, l’Imperial College de Londres, CW+ i el Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust. Per més informació podeu consultar: www.performancescience.ac.uk.

Traducció al català: Laura Cardús i Font

[SY/RP] Originally founded in 2000 at the Royal College of Music, the Centre for Performance Science (CPS) has become an internationally distinctive centre for research, teaching, and knowledge exchange in music performance science. Now, nearly two decades on, we have launched a new chapter in performance science: a cross-institutional partnership between the Royal College of Music (RCM) and Imperial College London.

Performance is at the very core of progress in the arts, business, education, medicine, science, and sport. Increasingly, new methods and technologies are emerging that allow us to understand better how and why we perform and the reasons we find great performances so compelling. The newly launched CPS, a partnership of the RCM and Imperial, is uniquely positioned to undertake this activity, with collaborations spanning the arts, medicine, engineering, natural sciences, and business.

[Mater] Where does the idea of putting together “Music” and “Motherhood” stem from? Are there other scientific precedents of linking these topics together?

[SY/RP] Music and Motherhood investigates the effectiveness of creative interventions, including singing and play, as a psychosocial tool to reduce the occurrence and effects of postnatal depression (PND). It combines psychological and biological data in a randomised controlled design to provide a comprehensive insight into how and why creative activities may support postnatal wellbeing, and also makes use of a survey to explore broader links between maternal wellbeing and creative engagement.

Postnatal depression (PND) is a growing public health concern in the UK, affecting at least 13% of mothers. While there has been increasing research into prevention and treatment, there remain problems with drugs-based and psychological treatments. Given that psychosocial factors such as social support have been identified as predictors of PND, it is timely to investigate innovative group psychosocial interventions. Studies in other populations have suggested multiple mental health benefits from group singing, and we know that mothers across cultures use singing to help care for and nurture their babies. Music and Motherhood built upon these foundations, also inspired by a previous project by our partners at Chelsea and Westminster Hospital that had used singing to support and enhance wellbeing during pregnancy.

[Mater] What are your major findings so far?

 [SY/RP] Our data are still under analysis, but preliminary findings indicate that daily infant-directed singing is associated with better wellbeing and reduced symptoms of PND, even when controlling for demographic variables and confounding arts engagement. From the intervention study, we see that women with moderate-severe symptoms of PND saw a faster reduction in symptoms when engaged in singing than either creative play or care as normal. Analysis of qualitative data suggest that group singing may reduce symptoms of PND through facilitating a functional emotional response rooted in the needs of new motherhood.

[Mater] And what are your recommendations in relation to the use of Music related to Motherhood?

[SY/RP] In addition to the research evidence, mothers who took part in the project expressed how their moods and wellbeing can be enhanced through creative activities with their babies. The intervention was free of charge and held in a safe, community space. Mothers were given the tools to learn and create their own songs, leaving with a sense of accomplishment, and ideas that they could use to help calm and entertain their babies. Most mothers asked for the sessions to continue, and the team are currently exploring new options for local roll-out and longer term sustainability.

Music and Motherhood is funded by Arts Council England, with support from CW+ and Dasha Shenkman, and is a consortium between the RCM, Imperial College London, CW+ and Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust. More information is available at: www.performancescience.ac.uk

Exposició “Altres naixements”

L’abril de 2015 vam convocar a nens i nenes que ens dibuixessin el que sabien dels propis parts o dels dels seus germans, cosins, etcètera. El resultat va ser l’exposició de dibuixos “Altres naixements”, que vam inaugurar al bar Virreina de Gràcia.